ประเภทของแหล่งข้อมูล

Moodle รองรับประเภทแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถแทรกเนื้อหาจากเว็บได้เกือบทุกประเภทเข้าสู่รายวิชาของคุณ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  IP-PHONE  3920 ,1912   Tel.074-317146 หรือ  E-mail  lms@rmutsv.ac.th